K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam gi r?    K.Thu�ật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam gi r?    H�ướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
K.Doanh: 0962.180.180 tư vấn hosting việt nam giá rẻ
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tư vấn hosting việt nam giá rẻ
 • thiết kế website giá rẻ
 • hosting giá rẻ
 • mua hosting giá rẻ
 • vps giá rẻ
Hãy bảo vệ thương hiệu
Bằng việc thực hiện các bước sau
 • Hướng dẫn quản trị website php phần 2 tiếp phần 1

Hướng dẫn quản trị website php phần 2 tiếp phần 1

Hướng dẫn quản trị hệ thống phần mềm quản trị website mẫu code php

4. Thông tin liên hệ

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một thông tin liên hệ
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện thêm mới thông tin liên hệ

b) Thay đổi thông tin liên hệ
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.

Sửa thông tin liên hệ

c) Xóa thông tin liên hệ
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa thông tin liên hệ

III. Quản lý liên hệ
Từ nhóm menu Quản lý liên hệ bấm chọn Quản lý liên hệ
            Vùng thao tác với module Quản lý liên hệ như sau:

 1. Thư liên hệ

 1. Xóa thư  xuất hiện bảng

 

IV. Quản lý quảng cáo
Từ nhóm menu Quản lý quảng cáo bấm chọn Quảng cáo
            Vùng thao tác với module Quảng cáo như sau:

Giao diện module quảng cáo

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một quảng cáo
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
Giao diện thêm mới ảnh quảng cáo

Thêm mới:

b) Thay đổi thông tin của một tin tức.
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin tức đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung thông tin quảng cáo:

c) Xóa thông tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin quảng cáo. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Xóa ảnh quảng cáo

V. Quan lý Gallery

 1. Gallery

Từ nhóm menu Quản lý Gallery bấm chọn Gallery
Quản lý các thư viện ảnh thuộc nhóm thư viên ảnh

            Vùng thao tác với module gallery như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một Gallery
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện thêm mới một Gallery

b) Thay đổi thông tin của một Gallery
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung Gallery

Một số tùy chọn có trong giao diện sửa thông tin:

 1. Nổi bật: Lọc theo điều khiện được chọn là nổi bật.
 2. Trạng thái: Hiển thị ảnh lên web hay không

c) Xóa thông tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa Gallery

 1.  Nhóm Gallery

Từ nhóm menu Quản lý Gallery bấm chọn Nhóm Gallery
            Vùng thao tác với module nhóm gallery như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới Nhóm Gallery
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
Giao diện thêm mới Nhóm thư viện ảnh

b) Thay đổi thông tin của nhóm thư viện ảnh
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở phía cuối trên dòng đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.


c) Xóa nhóm thư viện ảnh
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa thông tin

3.Ảnh
Từ nhóm menu Quản lý Gallery bấm chọn Ảnh
            Vùng thao tác với module ảnh như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới Nhóm Gallery
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện thêm mới ảnh

 b) Sửa ảnh 

Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung thông tin

c) Xóa thông tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

VI. Quản lý Clip

 1. Video Clip

Từ nhóm menu Quản lý Clip bấm chọn Video Clip
            Vùng thao tác với module video clip như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới video
- : Sửa  video
- : Xóa video
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một thông tin
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Có 2 cách thêm mới video: kiểu chèn mã lấy từ trang  khác và tải file lên
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

a.1.Thêm mới video kiểu chèn mã


a.2.Thêm mới video kiểu tải file từ máy lên

Sửa Video Clip
b) Thay đổi thông tin của videoclip
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung thông tin

c) Xóa thông tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Xóa Video Clip

2. Nhóm Video Clip
Từ nhóm menu Quản lý Clip bấm chọn Nhóm video clip
            Vùng thao tác với module nhóm video clip như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới nhóm video
- : Sửa nhóm video
- : Xóa nhóm video
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một thông tin
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Thêm mới nhóm Clip

b) Thay đổi thông tin của nhóm video clip
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.

Giao diện sửa nội dung thông tin

c) Xóa nhóm video clip
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa nhóm video clip

VII. Quản lý Menu
Từ nhóm menu Quản lý Menu chọn menu
Phần này chứa danh sách để quản trị menu của trang web.
Vùng thao tác với module tin tức như sau:

- : Thêm mới
- : Sửa 
- : Xóa
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một menu
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện thêm mới một menu

b) Thay đổi thông tin của một menu
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa menu

c) Xóa menu
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Xóa menu

VIII. Quản lý tiện ích

 1. Hỗ trợ trực tuyến

Từ nhóm menu Quản lý tiện ích bấm chọn Hỗ trợ trực tuyến
Vùng thao tác với module Hỗ trợ trực tuyến như sau:

- : Thêm mới hỗ trợ trực tuyến
- : Sửa  hỗ trợ trực tuyến
- : Xóa hỗ trợ trực tuyến
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một menu
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện thêm mới một  hỗ trợ trực tuyến

Sửa:tương tự như thêm mới 
Xóa:

 1. Người dùng

Từ nhóm menu Quản lý tiện ích bấm chọn Người dùng
            Vùng thao tác với module người dùng như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới người dùng
- : Sửa thông tin người dùng
- : Xóa người dùng
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:


a) Thêm mới một thông tin
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện thêm mới một người dùng

b) Thay đổi thông tin của người dùng
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa thông tin người dùng

c) Xóa người dùng
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa thông tin

IX. Cấu hình hệ thống

 1. Ngôn ngữ

Từ nhóm menu Cấu hình hệ thống bấm chọn Ngôn ngữ
      Vùng thao tác với module Ngôn ngữ như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Sửa ngôn ngữ
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- : Khi click vào đây là chọn ngôn ngữ hiển thị mặc định
a) Sửa ngôn ngữ
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa ngôn ngữ

c) Mặc định ngôn ngữ
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn đặt ngôn ngữ này làm ngôn ngữ mặc định không.Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

2. Biến hệ thống
Từ nhóm menu Cấu hình hệ thống bấm chọn Biến hệ thống
      Vùng thao tác với module Biến hệ thống như sau:

  • : Sửa biến hệ thống
đăng ký domain nhanh chóng
Đăng ký domain nhanh chóng:
Dịch vụ tên miền được khởi tạo sau 5 phút đăng ký
hỗ trợ kinh doanh 24/24
Hỗ trợ kinh doanh 24/24
Đội ngũ kinh doanh nhiều kinh nghiệm tư vấn 0962.180.180 tốt nhất
khởi tạo hosting dễ sử dụng
Khởi tạo gói hosting dễ sử dụng:
Dịch vụ hosting được khởi tạo sau 10 phút đăng ký
hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Đội ngũ kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ 0963.88.63.63 phục vụ 24/24
đăng ký web chỉ sau 30 phút
Đăng ký website đóng gói chỉ sau 30 phút:
Hoàn thành sau 30 phút đăng ký khách hàng có thể sử dụng ngay.
Hỗ trợ nội dung 24/24
Hỗ trợ nội dung 24/24
Đội ngũ nhiệt tình luôn kịp thời hỗ trợ 0962.89.82.82 phục vụ 24/24
khởi tạo máy chủ chuyên nghiệp
Khởi tạo máy chủ chuyên nghiệp:
Chỉ sau 2 tiếng đăng ký khách hàng được sử dụng dịch vụ
hệ thống bảo mật cao
Hệ thống bảo mật
Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên chống hacker, spam