K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Thêm mới tính năng sản phẩm

Thao tác với tính năng sản phẩm

Người quản trị có thể dễ dàng quản trị tính năng sản phẩm thông qua 3 chức năng chính: Thêm mới, sửa, xóa. Để bắt đầu thao tác người quản trị làm như sau:

Để bắt đầu thao tác người quản trị làm như sau:

Từ màn hình trang chủ quản trị-> Sản phẩm-> Tính năng sản phẩm

Màn hình quản trị tính năng sản phẩm xuất hiện

Admin home sidebar

Thêm mới tính năng sản phẩm

Từ màn hình quản trị nhóm sản phẩm chọn button Thêm mới

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới tính năng sản phẩm xuất hiện

Admin home sidebar

Ý nghĩa các trường.

- Chọn cấp cha:

+ Không chọn nếu như tính năng sản phẩm cần thêm là nhóm cha.

+ Nếu tính năng sản phẩm (B) cần thêm thuộc tính năng sản phẩm (A) thì khi thêm mới B sẽ chọn chuyên mục cha là (A).

Một tính năng sản phẩm được gọi là nhóm cha khi bản thân nó có tính năng sản phẩm khác.

- Tên thuộc tính sản phẩm: Mỗi tính năng đều có tên để phân biệt với nhau, giúp người quản trị quản trị dễ dàng.

- Mã thuộc tính:

- Ảnh đại diện:

- Thứ tự: Lưu số thứ tự của tính năng sản phẩm. Bình thường khi thêm mới trường thứ tự sẽ tự động tăng, người quản trị không phải nhập.

- Button kích hoạt: Nếu kích hoạt thì tính năng sẽ hiển thị tại tab “tính năng” khi thêm mới sản phẩm, cho phép người quản trị lựa chọn.

Thêm mới tính năng sản phẩm là nhóm cha

Ví dụ : Hướng dẫn thêm mới tính năng sản phẩm cha có tên “Màu sắc”

Tại màn hình thêm mới tính năng sản phẩm điền thông tin như sau:

Admin home sidebar

Khi nhấn Cập nhật hệ thống sẽ thông báo:” Thêm mới chuyên mục thành công”.

Admin home sidebar

Thêm mới tính năng sản phẩm là nhóm con

Từ màn hình quản trị tính năng sản phẩm, xác định nhóm tính năng phẩm cần thêm thuộc nhóm tính năng nào, kích chọn

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới tính năng sản phẩm xuất hiện, điền thông tin và chọn Cập nhật”.

Admin home sidebar

Khi nhấn Cập nhật hệ thống sẽ thông báo:” Thêm mới chuyên mục thành công”.

Admin home sidebar