K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị Thành viên

Thêm mới thành viên quản trị

Thêm mới thành viên quản trị là tạo tài khoản cho thành viên có thể truy cập vào hệ thống quản trị thao tác làm việc.

- Từ màn hình danh sách thành viên quản trị, người quản trị click nút Thêm mới

Admin home sidebar

- Màn hình thêm mới thành viên quản trị xuất hiện :

* người quản trị điền các thông tin ( không được để trống ), lựa chọn “ Loại User”, click nút Cập nhật thành viên quản trị sẽ được thêm mới

* Click nút nút Quay lại , nếu như không muốn thêm thành viên màn hình sẽ tự động quay về danh sách thành viên quản trị trước đó.

Admin home sidebar

Khi người quản trị không điền các thông tin : Account thành viên, Mật khẩu thành viên, Tên thành viên, Email đăng ký thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “ Chưa nhập tên trường !!

Ví dụ : Không nhập mật khẩu thành viên , hệ thống sẽ thông báo như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Lưu ý : Hệ thống quản trị có 5 loại User ( thành viên người dùng với quyền làm việc hệ thống khác nhau) :

* Admin

* Tổng biên tập

* Quản trị nhóm sản phẩm

* Quản trị nhóm tin tức

* Quản trị nhóm thư viện

Với mỗi tài khoản thành viên quản trị được sẽ đăng nhập vào hệ thống quản trị :

Admin home sidebar

- Người quản trị điền “ Tên đăng nhập ” và “ Mật khẩu” -> click nút Đăng nhập sẽ truy cập vào hệ thống quản trị với những quyền tương ứng.

Thêm mới thành viên quản trị với loại User là Admin

Thành viên quản trị có loại User là Admin, thì thành viên đó sẽ có toàn quyền thao tác làm việc trên hệ thống quản trị website : Quản trị, Danh mục, Tin tức, Sản phẩm, Thư viện.

Ví dụ : Thành viên quản trị có các thông tin dưới đây:

+ Account thành viên ( tài khoản thành viên để đăng nhập vào hệ thống quản trị) : tienhm

+ Mật khẩu thành viên: 12345

+ Tên thành viên: Hoàng Minh Tiến

+ Loại User : Admin

+ Thứ tự : 1

- Ta sẽ điền các thông tin trên và click nút Cập nhật như hình dưới đây:

Admin home sidebar

- Sau khi click nút Cập nhật >, hệ thống sẽ thêm thành viên vào danh sách thành viên và hiển thị thông báo “ Thêm mới thành viên thành công !! ” như hình dưới :

Admin home sidebar

- Với tài khoản thành viên “ tienhm ” vừa thêm mới , đăng nhập vào hệ thống quản trị, sẽ có màn hình như dưới đây :

Admin home sidebar

Thêm mới thành viên quản trị với loại User là Tổng biên tập

Thành viên quản trị có loại User là Tổng biên tập, thì thành viên đó sẽ có quyền thao tác làm việc : quản trị Tin tức , quản trị Sản phẩm, quản trị Thư viện.

Ví dụ : Thành viên quản trị có các thông tin dưới đây:

+ Account thành viên ( tài khoản thành viên để đăng nhập vào hệ thống quản trị) : ngoctb

+ Mật khẩu thành viên: 12345

+ Tên thành viên: Trần Bích Ngọc

+ Loại User : Tổng biên tập.

+ Thứ tự : 2

- Điền các thông tin trên và click nútCập nhật như hình dưới đây:

Admin home sidebar

- Sau khi click nút Cập nhật >, hệ thống sẽ thêm thành viên vào danh sách thành viên và hiển thị thông báo “ Thêm mới thành viên thành công !! ” như hình dưới :

Admin home sidebar

- Với tài khoản thành viên “ngoctb” vừa thêm mới , đăng nhập vào hệ thống quản trị sẽ có màn hình như dưới đây :

Admin home sidebar

Thêm mới thành viên quản trị với loại User là Quản trị nhóm sản phẩm

Thành viên quản trị có loại User là Quản trị nhóm sản phẩm, thì thành viên đó sẽ có quyền thao tác làm việc : quản trị các nhóm sản phẩm có trong hệ thống website. Vì tính chất công việc có thể mỗi nhân viên ( thành viên) sẽ đảm nhận quản trị một nhóm sản phẩm khác nhau ta sẽ cấp quyền cho thành viên đó : quyền xem , quyền thêm, quyền sửa, quyền xóa hoặc là toàn quyền với nhóm sản phẩm đó . Một nhân viên vẫn có thể đảm nhận quản trị nhiều nhóm sản phẩm. Tại quyền quản trị hiển thị ra một bảng các nhóm sản phẩm , tích chọn vào ô  của các quyền.

Ví dụ : Thành viên quản trị có các thông tin dưới đây:

+ Account thành viên ( tài khoản thành viên để đăng nhập vào hệ thống quản trị) : thunm

+ Mật khẩu thành viên: 12345

+ Tên thành viên: Nguyễn Minh Thu

+ Loại User : Quản trị nhóm sản phẩm.

* Có quyền xem, quyền thêm, quyền xóa với nhóm sản phẩm “ Thời trang nam ”.

* Toàn quyền nhóm sản phẩm “ Quần Jean ”

* Quyền sửa nhóm sản phẩm “ Áo cổ tròn ” .

+ Thứ tự : 3

- Điền các thông tin trên và click nútCập nhật như hình dưới đây:

Admin home sidebar

- Sau khi click nút Cập nhật , hệ thống sẽ thêm thành viên có tài khoản “ thunm ” với loại user là Quản trị nhóm sản phẩm vào danh sách thành viên và hiển thị thông báo Thêm mới thành viên thành công !! ” như hình dưới :

Admin home sidebar

- Với tài khoản thành viên “thunm” vừa thêm mới , đăng nhập vào hệ thống quản trị, sẽ có màn hình như dưới đây :

Admin home sidebar

Thêm mới thành viên quản trị với loại User là Quản trị nhóm tin

Thành viên quản trị có loại User là Quản trị nhóm tin, thì thành viên đó sẽ có quyền thao tác làm việc : quản trị các nhóm tin có trong hệ thống website. Vì tính chất công việc có thể mỗi nhân viên ( thành viên) sẽ đảm nhận quản trị một nhóm tin khác nhau ta sẽ cấp quyền cho thành viên đó : quyền xem , quyền thêm, quyền sửa, quyền xóa hoặc là toàn quyền với nhóm tin đó. Một nhân viên vẫn có thể đảm nhận quản trị nhiều nhóm tin . Tại quyền quản trị có hiển thị ra một bảng các nhóm tin , tích chọn vào ô  của các quyền.

Ví dụ : Thành viên quản trị có các thông tin dưới đây:

+ Account thành viên ( tài khoản thành viên để đăng nhập vào hệ thống quản trị) : huyentt

+ Mật khẩu thành viên: 12345

+ Tên thành viên: Trần Thu Huyền

+ Loại User : Quản trị nhóm tin

* Có quyền xem, quyền thêm, quyền xóa với nhóm tin “ Tin tức – sự kiện ”.

* Toàn quyền nhóm tin “Tin tức thời trang quốc tế”.

* Quyền sửa nhóm tin “ Tin tức thời trang trong nước ” .

+ Thứ tự : 4

- Điền các thông tin trên và click nútCập nhật như hình dưới đây:

Admin home sidebar

- Sau khi click nút Cập nhật , hệ thống sẽ thêm thành viên có tài khoản “ huyentt ” với loại user là Quản trị nhóm tin vào danh sách thành viên và hiển thị thông báo Thêm mới thành viên thành công !! ” như hình dưới :

Admin home sidebar

- Với tài khoản thành viên “huyentt” vừa thêm mới , đăng nhập vào hệ thống quản trị, sẽ có màn hình như dưới đây :

Admin home sidebar

Thêm mới thành viên quản trị với loại User là Quản trị nhóm thư viện

Thành viên quản trị có loại User là Quản trị nhóm thư viện, thì thành viên đó sẽ có quyền thao tác làm việc : quản trị các nhóm thư viện có trong hệ thống website. Vì tính chất công việc có thể mỗi nhân viên ( thành viên) sẽ đảm nhận quản trị một nhóm thư viện khác nhau ta sẽ cấp quyền cho thành viên đó : quyền xem , quyền thêm, quyền sửa, quyền xóa hoặc là toàn quyền với nhóm thư viện đó. Một nhân viên vẫn có thể đảm nhận quản trị nhiều nhóm thư viện . Tại quyền quản trị có hiển thị ra một bảng các nhóm thư viện , tích chọn vào ô  của các quyền.

Ví dụ : Thành viên quản trị có các thông tin dưới đây:

+ Account thành viên ( tài khoản thành viên để đăng nhập vào hệ thống quản trị) : chiennv

+ Mật khẩu thành viên: 12345

+ Tên thành viên: Nguyễn Văn Chiến

+ Loại User : Quản trị nhóm thư viện

* Có quyền xem, quyền thêm, quyền xóa với nhóm thư viện “ Thư viện”.

* Toàn quyền nhóm thư viện “Video”.

* Quyền sửa nhóm thư viện “ Ảnh ” .

+ Thứ tự : 5

- Điền các thông tin trên và click nútCập nhật như hình dưới đây:

Admin home sidebar

- Sau khi click nút Cập nhật , hệ thống sẽ thêm thành viên có tài khoản “ chiencv ” với loại user là Quản trị nhóm thư viện vào danh sách thành viên và hiển thị thông báo Thêm mới thành viên thành công !! ” như hình dưới :

Admin home sidebar

- Với tài khoản thành viên “chiennv” vừa thêm mới , đăng nhập vào hệ thống quản trị, sẽ có màn hình như dưới đây :

Admin home sidebar