K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị

Cấu hình tin tức

Cấu hình tin tức cho phép người quản trị có thể thay đổi số lượng tin tức , dạng hiển thị tin ngoài giao diện website .

Tại màn hình Trang chủ quản trị -> Cấu hình -> Cấu hình tin tức :

Admin home sidebar

Số tin / trang

- Số tin/ trang là số lượng tin tức được hiển thị trên 1 trang , nếu người quản trị không có thay đổi cấu hình thì mặc định số tin hiển thị trên 1 trang sẽ là 10.

Ví dụ : Cho hiển thị số tin trên một trang là 3tin .

+ Trong quản trị điền Số tin / trang là 3 và chọn nút Cập nhật như hình ảnh dưới đây

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

+ Website sẽ hiển thị kết quả như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Tin trang chủ

Tin trang chủ là số lượng tin của nhóm tin tức hiển thị trang chủ và có dạng hiển thị như thế nào . Hệ thống có 3 dạng hiển thị :

Dạng 1: Hiển thị các tin giống nhau , mặc định

Dạng 2: Hiển thị 1 tin đầy đủ, các tin còn lại chỉ hiển thị tiêu đề phía dưới tin đầu tiên

Dạng 3: Hiển thị 1 tin đầy đủ, các tin còn lại chỉ hiển thị tiêu đề bên phải tin đầu tiên

Dạng 1: Hiển thị các tin giống nhau , mặc định

Ví dụ :Với số lượng tin của nhóm tin hiển thị trang chủ là 3 và dạng hiển thị là dạng 1 .

- Trong quản trị, người quản trị sẽ điền “ 3 ” vào ô tin trang chủ và chọn “Dạng 1” như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

- Website sẽ hiển thị kết quả như hình dưới đây:

Admin home sidebar

Dạng 2: Hiển thị 1 tin đầy đủ, các tin còn lại chỉ hiển thị tiêu đề phía dưới tin đầu tiên

Ví dụ : Với số lượng tin của nhóm tin hiển thị trang chủ là 3 và dạng hiển thị là dạng 2 .

Trong quản trị, người quản trị sẽ điền “ 3 ” vào ô tin trang chủ và chọn “Dạng 2” như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

- Website sẽ hiển thị kết quả như hình dưới đây:

Admin home sidebar

Dạng 3: Hiển thị 1 tin đầy đủ, các tin còn lại chỉ hiển thị tiêu đề bên phải tin đầu tiên

Ví dụ :Với số lượng tin của nhóm tin hiển thị trang chủ là 3 và dạng hiển thị là dạng 3

Trong quản trị, người quản trị sẽ điền “ 3 ” vào ô tin trang chủ và chọn “Dạng 3” như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

- Website sẽ hiển thị kết quả như hình dưới đây:

Admin home sidebar

Tin mới

Những tin tức mới đăng thường sẽ được hiển thị trên website ở 2 vị trí :

+ Bên trái website

+ Bên phải website

- Trong quản trị : cấu hình tin mới , người quản trị sẽ điền số lượng tin mới muốn hiển thị vào ô “ Tin mới” và click nút < Cập nhật > hệ thống sẽ lưu cấu hình thay đổi . Nếu không có thay đổi thì hệ thống sẽ mạc định hiển thị 6 tin mới trên website.

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Tin nổi bật

Khi người quản trị tích vào ô tin nổi bật của tin tức, thì hệ thống sẽ hiển thị tin đó trong mục Tin nổi bật trên website , thường mục Tin nổi bạt hiển thị ở 2 vị trí :

+ Bên trái website

+ Bên phải website

- Trong quản trị : cấu hình tin nổi bật , người quản trị sẽ điền số lượng tin nổi bật muốn hiển thị vào ô “ Tin nổi bật ” và click nút < Cập nhật > hệ thống sẽ lưu cấu hình thay đổi . Nếu không có thay đổi thì hệ thống sẽ mặc định hiển thị 6 tin mới trên website.

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Tin mới trang chi tiết

Tại trang chi tiết tin tức sẽ có mục “Bài mới hơn ” ở cuối trang. Tin mới trang chi tiết là số lượng tin sẽ được hiển thị tên tiêu đề tin tại trang chi tiết đó mà có thời gian đăng sau tin hiện tại.

- Trong quản trị : cấu hình tin mới trong chi tiết , người quản trị sẽ điền số lượng tin nổi bật muốn hiển thị vào ô “ Tin mới trong chi tiết ” và click nút Cập nhật hệ thống sẽ lưu cấu hình thay đổi . Nếu không có thay đổi thì hệ thống sẽ mặc định hiển thị 6 tin mới trên website.

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Tin cũ trang chi tiết

Tại trang chi tiết tin tức sẽ có mục “Bài cũ hơn ” ở cuối trang. Tin cũ trang chi tiết là số lượng tin cũ sẽ được hiển thị tại đó.

Tin sự kiện

Hiển thị tin theo chuyên mục

Cũng giống như danh mục nhóm sản phẩm , với tin tức cũng có nhóm tin cha và nhóm tin con . Người quản trị có thể cài đặt cấu hình cho hiển thị tất cả các tin tức hoặc chỉ hiển thị những tin tức thuộc nhóm tin con.

Tất cả tin

Tất cả tin là chỉ hiển thị những tin tức thuộc nhóm con đó.

Trong quản trị : người quản trị sẽ chọn tại màn hình cấu hình tin tức, phần tin trang tin người quản trị chọn “ Tất cả tin ” và click nút Cập nhật để lưu thay đổi cấu hình .

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Tin theo nhóm con ( nếu có )

Tin theo nhóm con là khi người truy cập website click vào danh mục tin nhóm cha thì sẽ hiển thị ra tất cả các tin tức của các nhóm con và nhóm cha.

Trong quản trị : chọn “Tin trong nhóm con ( nếu có ) ”. Sau đó , điền số lượng tin cho phép hiển thị và chọn chọn dạng hiển thị tin .

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar